3HK Galaxy Launch
3HK LTE Launch
ERB SUS Plus Launch
Cheung Kong DIVA Launch